Dính nhiều sai phạm, Thương mại Hà Tây bị phạt 100 triệu đồng

  1. Tín dụng
  2. 06-07-2020 12:35:41

KTCKVN - Ngày 16/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (Mã: HTT), địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cụ thể:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) các tài liệu:

Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017; Bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc (Phạm Hồng Hà) và Kế toán trưởng (Trần Thị Đông);

Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2019 bị lỗ;

Công văn số 090119/HTT ngày 09/01/2019 (công bố việc nhận quyết định xử lý vi phạm thuế và gia hạn cưỡng chế nợ thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội);

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN/trang thông tin điện tử của HOSE: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018;

Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận (sau thuế quý II/2018 bị lỗ, sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét, sau thuế quý IV/2018 bị lỗ, sau thuế năm 2018 so với năm 2017, sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2019 bị lỗ, sau thuế quý III/2019 so với quý III/2018);

Quyết định ngày 22/8/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm kế toán trưởng;

Biên bản và Nghị quyết ngày 22/8/2018 của Hội đồng quản trị (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường);

Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét, quý IV/2018, năm 2018 đã kiểm toán, quý II/2019, 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét);

Báo cáo tài chính quý III/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận;

Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trong (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét);

Báo cáo thường niên năm 2018;

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019;

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2020.

Theo: tbck.vn

Tin liên quan