#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Bộ Tài chính đề xuất rõ việc xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.