Khi nào được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xe máy?

Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định về trường hợp được trả lại tiền đã đóng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới.