Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới giảm hơn 30%

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới giảm 27,5%; tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới giảm 34,2%.