Đại gia nào đang sở hữu Trung tâm Thương mại Saigon Square?

Trung tâm Thương mại Saigon Square thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Phan Quang Chất.