#

ABBank: Tiền gửi khách hàng sụt giảm, nợ xấu vẫn tăng

Mặc dù ABBank báo lãi lớn trong quý 2/2021 song tổng tài sản và tiền gửi khách hàng đều giảm trong khi nợ xấu vẫn tăng.