Kéo dài thời gian thu ngân sách nhà nước trong 2 ngày cuối năm

Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng phối hợp thu Ngân sách Nhà nước sẽ vẫn làm việc trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12 để tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.