Khối ngoại và tự doanh tháo chạy trong phiên 3/10

Cả khối ngoại và tự doanh tháo chạy, bán ròng cổ phiếu trong phiên giao dịch đỏ lửa đầu tiên của tháng 10.