Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc: Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm

Nhiều sai phạm tại dự án khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc vừa được Thanh tra Bộ Xây dựng công bố tại kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022.