Đến năm 2030 Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng

Quy hoạch tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.