DIC Corp giải trình thông tin Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu quy hoạch thiếu diện tích nhà ở xã hội

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu của DIC Corp được đề cập là một trong 3 dự án không dành đủ 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng NOXH.