Từ khóa "Dự án Đoàn Nguyên của Khang Điền đang tổn kho hơn 3.200 tỷ đồng." :