Tp.HCM: 5 doanh nghiệp nợ thuế tăng đột biến tới gần 13 nghìn tỷ đồng

21/07/2023 11:49

Theo Cục Thuế Tp.HCM, có 5 trường hợp nợ thuế tăng đột biến với số tiền là 12.672 tỷ đồng, gồm Công ty Xuyên Việt Oil 1.531 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Golden Hill 1.289 tỷ đồng, Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 là 6.146 tỷ đồng, Công ty Thuận Việt 2.696 tỷ đồng.

Cục Thuế Tp.HCM cho biết, tổng số tiền thuế nợ tính đến hết ngày 31/5/2023 là 54.439 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 tăng 16,5% tương ứng 8.982 tỷ đồng.

Trong đó tiền thuế nợ các trường hợp tăng đột biến là 12.672 tỷ đồng do Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Golden Hill nợ 1.289 tỷ đồng, Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 nợ 6.146 tỷ đồng, Công ty Thuận Việt nợ 2.696 tỷ đồng. Tiền thuế nợ tính đến 31/5/2023 sau khi loại trừ các trường hợp tăng đột biến là 41.767 tỷ đồng.

cong-ty-quoc-te-the-ky-21-no-toi-6146-ty-dong-1689909204.jpg
Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 nợ tới 6.146 tỷ đồng.

Về thu hồi nợ thuế, tổng số quyết định cưỡng chế đã ban hành 30.972 quyết định, tương ứng 104.280 tỷ đồng tiền thuế nợ; so với cùng kỳ giảm 14% về số quyết định cưỡng chế và tăng 70% về tiền thuế nợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số nợ thuế đã thu hồi là 9.873 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nợ năm 2022 chuyển sang là 5.062 tỷ đồng đạt 92% so với cùng kỳ; thu nợ mới phát sinh trong năm 2023 là 4.811 tỷ đồng đạt 95% so với cùng kỳ.

Về xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, theo Cục Thuế Tp.HCM lũy kế xử lý khoanh nợ đã thực hiện cho 119.975 lượt người nộp thuế với số tiền thuế là 4.658 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

Lũy kế xử lý xóa nợ đã thực hiện cho 334 bộ hồ sơ của 17.219 lượt người nộp thuế tương ứng với số tiền chậm nộp là 691,1 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Tp.HCM ước thực hiện 5.743 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 38.514 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Ước tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 5.860 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.908,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 175 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.776,6 tỷ đồng.

Cục Thuế Tp.HCM cho biết, trong thời gian tới sẽ chủ động rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp thừa, giải quyết hồ sơ trong các trường hợp chênh lệch số liệu; theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; tiếp tục triển khai công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14.

Cũng theo Cục Thuế Tp.HCM, tiền thuế nợ của các khoản thu từ đất chiếm tỉ trọng lớn trong nhiều năm qua và phụ thuộc vào việc giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, chỉ tiêu tiền thuế nợ tại 31/12/2023 không vượt quá 8% tổng số thực thu ngân sách nhà nước cũng như chỉ tiêu thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2022 sẽ rất khó hoàn thành. Theo đó, Cục Thuế kiến nghị Tổng cục Thuế cho phép loại trừ các khoản thu từ đất đối với các chỉ tiêu trên.

Ngoài ra, Cục Thuế Tp.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các đơn vị cấp phép để đưa tất cả các cá nhân, phát sinh mới phải đăng ký, kê khai, nộp thuế. Đối với trường hợp nghỉ, giải thể phải thực hiện xong nghĩa vụ thuế.

 

Bạn đang đọc bài viết "Tp.HCM: 5 doanh nghiệp nợ thuế tăng đột biến tới gần 13 nghìn tỷ đồng" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).