13 hành vi bị nghiêm cấm về thường trú, tạm trú từ 1/7

Kể từ 1/7, khi luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực sẽ có tới 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm.