Kiểm toán nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Tisco

15/08/2022 08:57

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS – sàn UPCoM).

Trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, kiểm toán đã đưa ra hai vấn đề ngoại trừ:

Trong đó, vấn đề đầu tiên là dự án mở rộng Gang thép giai đoạn hai được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án kéo dài hơn với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xử lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án. Do vậy, kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của các vấn đề này đến các khoản mục như trả trước cho người bán dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, phải trả cho nhà cung cấp, chi phí lãi vay được vốn hóa vào dự án …

Thứ hai, Công ty đã trích lập dự phòng liên quan đến chênh lệch tỷ giá tương ứng với mức 50% số lũy kế chênh lệch tỷ giá của Dự án được phản ánh lũy kế riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán tới 31/12/2020. Tuy nhiên, việc ghi nhận này không có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nếu Công ty thực hiện ghi nhận theo công văn 15172/BTC-TCDN ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính thì số liệu so sánh 6 tháng đầu năm 2021 sẽ có thay đổi khi chi phí tài chính giảm 75,4 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ tăng 10,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng 64,81 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán còn nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2022, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 3.137,86 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề khác, kiểm toán cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tisco.

Phản hồi hai ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Tisco cho rằng:

Về dự án cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2, hiện tại Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xử lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án.

Về chênh lệch tỷ giá, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã trích lập khoản dự phòng liên quan đến chênh lệch tỷ giá tương ứng mức 50% số lũy kế chênh lệch tỷ giá của dự án được phản ánh lũy kế riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán tính đến thời điểm 31/12/2020. Tuy nhiên do không có hướng dẫn của Bộ Tài chính nên Công ty đã điều chỉnh vào báo cáo tài chính năm 2021.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tisco ghi nhận doanh thu đạt 6.920,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 32,96 tỷ đồng, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 9,4% về chỉ còn 3,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 64,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 398,38 tỷ đồng về 217,47 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,1%, tương ứng giảm 71,37 tỷ đồng về 63,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 69,5%, tương ứng giảm 244,6 tỷ đồng về 107,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2022, Tisco đặt kế hoạch doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ; song lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm mạnh 42%. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 45,48 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 50,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 172,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 341,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 18,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 156,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tisco tăng 5,1% so với đầu năm lên 10.854,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 6.177,1 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.044,3 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.286,5 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, tổng nợ ngắn hạn là 6.267,5 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 3.129,6 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 3.137,9 tỷ đồng, Công ty đang sử dụng nợ ngắn hạn (kỳ hạn dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Nếu xét về cơ cấu nguồn vốn, Công ty đang có sự mất cân bằng nguồn vốn khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu TIS đóng cửa giá tham chiếu 8.300 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "Kiểm toán nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Tisco" tại chuyên mục Nhân vật - sự kiện. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).