Tiếp tục gỡ khó cho kinh doanh xăng dầu

Uỷ ban Kinh tế tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.