Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu có nên bỏ?

VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.