Việt Nam xuất siêu 2,82 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung hai tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,3 tỷ USD).