PVN giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc PVGas

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGas và ông Phạm Văn Phong giữ chức Tổng Giám đốc PVGas.